Nakłady gazet w latach 2005-2010

Nakłady gazet w latach 2005-2010

* Dzienniki = gazety ukazujące się przynajmniej cztery dni w tygodniu.

** Nie-dzienniki = gazety ukazujące się trzy razy w tygodniu lub rzadziej (za wyjątkiem gazet wydawanych wyłącznie w niedzielę).

*** Gazety niedzielne = gazety ukazujące się wyłącznie w niedzielę.

Ogólny średni nakład jednego wydania (000s egzemplarzy) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana (%)
2010/2006 2010/2009
A. Wszystkie dzienniki* (płatne + bezpłatne) 4 966 5 263 4 451 4 186 3 613 3367 -36,0 -6,8
A.1. Wszystkie płatne dzienniki * (krajowe/regionalne/lokalne) 4 369 4 462 3 946 3 690 3 168 2968 -33,5 -6,3
A.1.1. Dzienniki krajowe płatne 2 978 3 131 2 574 2 441 2 037 1952 -37,7 -4,2
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne płatne 1 391 1 331 1 372 1 249 1 131 1016 -23,7 -10,2
A.1.Wszystkie płatne dzienniki *(poranne/wieczorne/popołudniowe) 4 369 4 462 3 946 3 690 3 168 2968 -33,5 -6,3
A.1.3. Poranne dzienniki 4369 4462 3 946 3 690 3 168 2968 -33,5 -6,3
A.1.4. Wieczorne i popołudniowe dzienniki x x x x x x x x
A.2. Wszystkie bezpłatne dzienniki * 597 801 505 496 445 399 -50,2 -10,3
B. Wszystkie nie dzienniki** 1 599 817 708 580 681 496 -39,3 -27,2
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki ** 280 298 280 255 335 178 -40,3 -46,9
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki ** 1 319 519 428 325 346 318 -38,7 -8,1
C. Wszystkie niedzielne (płatne + bezpłatne) 35 15 13 0 0 0    
C. 1. Wszystkie płatne niedzielne *** 35 15 13 0 0 0    
C.2. Wszystkie bezpłatne niedzielne *** x x x x x x    
  Źródło : ZKDP i dla dzienników pozostających poza kontrolą ZKDP szacunki Press-Service Monitoring Mediów