Spotkania kolportażowe

4 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Izby z prezesem RUCH SA p. Igorem Chalupcem. Przedmiotem rozmów była omówienie ogólnych perspektyw współpracy po zmianie właścicielskiej w RUCH-u. Wydawcy poruszyli m.in. problem zwiększających się zaległości płatniczych ze strony RUCH-u, wzywając kierownictwo firmy do zaniechania praktyk narażających bezpieczeństwo finansowe partnerów i do szybkiego powrotu do akceptowalnych i akceptowanych poziomów przeterminowanych należności. W tym kontekście wskazano na potrzebę zorganizowania spotkania kierownictwa RUCH SA z małymi i średnimi wydawcami. Ustalono także, że RUCH i wydawcy reprezentowani przez IWP będą współpracowali dla poprawy organizacji współpracy i optymalizacji kosztów.

 

13 lipca odbyło się kolejne spotkanie Komisji Kolportażowej Izby. Poświęcone było wypracowaniu sposobów współpracy wydawców oraz ich współpracy z kolporterami w celu optymalizacji kosztów dystrybucji i usprawnienia (i obniżenia kosztów) związanej z tym logistyki. W dyskusji wyrażono zgodną opinię, że współpraca wydawców na tym polu mogłaby dać istotne oszczędności i usprawnienie logistyki dystrybucji prasy, jak również wspólne prowadzenie działalności magazynowej.

W dalszej dyskusji w nawiązaniu do tematów omawianych na spotkaniu z Ruchem stwierdzono, że najpoważniejszym problemem we współpracy wydawców z Ruchem jest kwestia przeterminowanych płatności, co stwarza już poważne zagrożenie dla mniejszych wydawców. Postanowiono, że Izba postara się, by zapowiedziane spotkanie władz Ruchu ze średnimi i małymi wydawcami odbyło się jak najszybciej.