Struktura udziału poszczególnych firm kolporterskich w rynku dystrybucji prasy

Izba Wydawców Prasy, podobnie jak w ubiegłych latach, na podstawie uzyskanych od wydawców danych o nakładach tytułów prasowych, które ukazały się w lutym 2017 r., dokonała analizy i oszacowała strukturę udziału poszczególnych firm kolporterskich w rynku dystrybucji prasy. Z badania tego wynika, że w ostatnim roku utrzymuje się stabilizacja zasięgów największych firm dystrybucyjnych. Obraz rynku przedstawia się następująco:

prasa ogółem zmiana nakładów w pkt. proc. 2017/2016
2016 2017
nakład
RUCH 29,43% 29,53% 0,34%
Kolporter 51,53% 51,55% 0,04%
Garmond Press 13,17% 13,42% 1,90%
Inne 5,87% 5,50% -6,30%

Badanie przeprowadzono na nakładach globalnych tytułów płatnych 26 wydawców i grup wydawniczych, w tym wydawców niemal wszystkich ukazujących się wówczas dzienników (poza „Naszym Dziennikiem”). Suma nakładów tych wydawców o parę punktów procentowych przewyższa wielkość nakładów globalnych rynkowych tytułów płatnych zarejestrowanych w ZKDP w lutym 2017 r. Jednocześnie ów nakład zbadany stanowi ok. 70% nakładu globalnego wszystkich (płatnych i bez­płatnych) tytułów prasowych w Polsce oszacowanego na podstawie danych GUS.

Wielkość sieci punktów sprzedaży detalicznej – według uzyskanych przez Izbę od kolporterów informacji – przedstawia się następująco:

liczba PSD
Firma 2016 2017
RUCH 18 500 18 000
Kolporter 27 000 25 500
Garmond Press 8 850 9 300
Inni (szacunkowo) 800 800
razem 55 150 53 600

Rozpowszechnianie płatne wydań cyfrowych czasopism w badanym miesiącu spadło w stosunku do lutego roku poprzedniego o 12,9% (wg danych ZKDP), wracając do poziomu zbliżonego do tego sprzed dwu lat.

Jednocześnie, na co wskazują inne dane wydawców, systematycznie wzrasta liczba tzw. subskrypcji cyfrowych. Zbieranie danych na ten temat wdraża obecnie ZKDP. W połączeniu z informacjami z uruchamianego obecnie programu „Prasa+ Siła marki” rynek będzie wkrótce dysponował obszerniejszą informacją na temat skali i zasięgów cyfrowej dystrybucji prasy.

Jeśli chodzi o kanały dystrybucji wydań cyfrowych, badania IWP (na podstawie danych od wydawców) wykazują, że dystrybucję tę wydawcy prowadzą w znacznym stopniu samodzielnie – dystrybucja własna to ok. 54% całego rozpowszechniania płatnego wydań cyfrowych – wyraźnie więcej, niż w roku poprzednim (43%). Niemal 32% łącznego udziału w rynku ma firma e-Kiosk poprzez swe platformy dystrybucyjne (e-Kiosk, e-Gazety i Nexto). Publio, Amazon, AppStore, i Google Play mają łącznie ponad 5% udziału, a ok. 7% to inne kanały dystrybucji wydań cyfrowych (wyraźny spadek w porównaniu z danymi za rok ubiegły).

Wysoko utrzymuje się ogólna aktywność wydawców w internecie. Jak wynika z badania Gemius/PBI (czerwiec 2017), wśród 25 największych serwisów internetowych jest 7 serwisów należących do wydawców prasy. Natomiast wśród 10 największych portali biznesowych, 7 należy do wydawców prasowych.