Struktura udziału poszczególnych firm kolporterskich w rynku dystrybucji prasy

Izba Wydawców Prasy, podobnie jak w ubiegłych latach, na podstawie uzyskanych od wydawców danych o nakładach tytułów prasowych, które ukazały się w lutym 2016 r., dokonała analizy i oszacowała strukturę udziału poszczególnych firm kolporterskich w rynku dystrybucji prasy. Z badania tego wynika, że w ostatnim roku utrzymuje się stabilizacja zasięgów największych firm dystrybucyjnych. Obraz rynku przedstawia się następująco:

prasa ogółem zmiana nakładów w pkt. proc. 2016/2015
2015 2016
nakład
RUCH 31,42% 29,43% -1,99%
Kolporter 50,00% 51,53% 1,52%
Garmond Press 13,21% 13,17% -0,04%
Inne 5,36% 5,87% 0,50%

Badanie przeprowadzono na nakładach globalnych tytułów płatnych 26 wydawców i grup wydawniczych, w tym wydawców niemal wszystkich ukazujących się wówczas dzienników (poza „Naszym Dziennikiem”). Suma nakładów tych wydawców o parę punktów procentowych przewyższa wielkość nakładów globalnych rynkowych tytułów płatnych zarejestrowanych w ZKDP w lutym 2016 r. Jednocześnie ów nakład zbadany stanowi ok. 73% nakładu globalnego wszystkich (płatnych i bez­płatnych) tytułów prasowych w Polsce oszacowanego na podstawie danych GUS.

Wielkość sieci punktów sprzedaży detalicznej – według uzyskanych przez Izbę od kolporterów informacji – przedstawia się następująco:

liczba PSD
Firma 2015 2016
RUCH 20 000 18 500
Kolporter 27 000 27 000
Garmond Press 8 800 8 850
Inni (szacunkowo) 800 800
razem 56 600 55 150

Rozpowszechnianie płatne wydań cyfrowych czasopism w badanym miesiącu wzrosło w stosunku do lutego roku poprzedniego o 11,7% (wg danych ZKDP).

Badania IWP (na podstawie danych od wydawców) wykazują, że dystrybucję wydań cyfrowych wydawcy prowadzą w znacznym stopniu samodzielnie – dystrybucja własna to ok. 43% całego rozpowszechniania płatnego wydań cyfrowych – wyraźnie więcej, niż w roku poprzednim (35%). Ponad 20% udziału w rynku ma platforma dystrybucyjna e-Gazety, 8% łącznie to dystrybucja poprzez e-Kiosk, Nexto, Publio, Amazon, AppStore, i Google Play, a ok. 27% to inne kanały dystrybucji wydań cyfrowych.

Zwiększa się ogólna aktywność wydawców w internecie. Jak wynika z badania Gemius/PBI (czerwiec 2016), wśród 25 największych serwisów internetowych jest 7 serwisów należących do wydawców prasy. Natomiast wśród 10 największych portali biznesowych, aż 8 należy do wydawców prasowych.