header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Materiały związane z Kodeksem Wydawców
<<wróć do listy artykułów

  Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego IWP w sprawie Burda Publishing Polska vs Phoenix Press/14/07/2011  


Zespół Orzekający Sądu Koleżeńskiego IWP w dniu 20 stycznia 2011 r. rozpatrzył wniosek (skargę) wydawnictwa Burda Publishing Polska sp. z o.o. na działalność wydawnictwa Phoenix Press Sp. z o.o. sp. k.

Od orzeczenia Sądu wydawnictwo Phoenix Press złożyło odwołanie, rozpatrzone przez Sąd Koleżeński w dniu 10 marca 2011.

Zgodnie z decyzją Sądu, na podstawie par. 24 ust. 6 Regulaminu Sądu Koleżeńskiego IWP, publikujemy orzeczenie Sądu.

 

Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego Izby Wydawców Prasy w sprawie wniosku

Burda Publishing Polska sp. z o.o. na działalność wydawnictwa Phoenix Press Sp. z o.o. sp. k.

 

Zespół Orzekający Sądu Koleżeńskiego w składzie: Marek Chyliński – przewodniczący, Agnieszka Doleżych i Piotr Piotrowicz

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2011 r. (protokołowanym przez Marka Frąckowiaka)

wniosku spółki Burda Publishing Polska sp. z o.o. z 23 grudnia 2010 r. o nakazanie zaprzestania naruszania postanowień Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy przez wydawnictwo Phoenix Press sp. z o.o. sp. k.

postanowił:

1)     uznać wniosek za zasadny w części dotyczącej żądania nakazania zaprzestania naruszania postanowień Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy poprzez wprowadzanie do obrotu periodyku Przepisy Czytelników w sposób niedopuszczalny naśladującego czasopismo Przyślij Przepis, co stanowi przejaw pasożytniczej konkurencji, jak również stanowi utrudnienie dostępu tytułu Przyślij Przepis do rynku,

2)     podać fakt naruszenia przez wydawnictwo Phoenix Press Sp. z o.o. sp. k. postanowień Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców poprzez wykorzystanie w periodyku Przepisy Czytelników znaczącej liczby rozwiązań edytorskich zapożyczonych z for­muły periodyku Przyślij Przepis – bez zgody jego wydawcy, co stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji, etyki zawodowej i dobrych obyczajów a tym samym postanowień Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy – do wiadomości publicznej w formie publikacji w materiałach informacyjnych Izby Wydawców Prasy.

Uzasadnienie

            Wnioskodawca – wydawnictwo Burda Publishing Polska zarzuciło wydawnictwu Phoenix Press, że wydawca ten wprowadzając do obrotu periodyk Przepisy Czytelników w sposób niedopuszczalny wykorzystał pomysł, na którym opiera się koncepcja oraz sposób realizacji miesięcznika Przyślij Przepis, wydawanego od 2007 roku przez Wnioskodawcę. Powielenie formuły periodyku Przyślij Przepis, zapożyczenie większości pomysłów edytorskich, rozwiązań graficznych i redakcyjnych upodobniły Przepisy Czytelników do ich konkurenta na rynku wydawniczym, w sposób zasadniczo utrudniający odróżnienie jednego tytułu prasowego od drugiego. Zapożyczenia te, zdaniem skarżącego, dotyczą praktycznie wszystkich elementów periodyku – zarówno oprawy graficznej (okładki i wnętrza) jak i rozkładu, kolejności i tematyki treści.

            Wnioskodawca podnosił, że nie domaga się ochrony dla formuły pisma polegającej na tworzeniu go z materiałów nadsyłanych przez czytelników, lecz sposobu jego realizacji, czyli zestawu poszczególnych elementów pisma w sposób autorski stworzonego przez zespół redakcyjny wydawnictwa Burda Publishing Polska. Zdaniem wnioskodawcy zarzucane działanie wydawnictwa Phoenix Press stanowi naruszenie Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, a w szczególności dobrych obyczajów, etyki zawodowej i uczciwej konkurencji.

 

            Wydawnictwo Phoenix Press wniosło o oddalenie wniosku w całości. Zdaniem uczestnika jest on bezzasadny, ponieważ tworząc Przepisy Czytelników korzystał z własnych pomysłów oraz materiałów z zakresu domeny publicznej. Wnioskodawca, jego zdaniem, nie jest w stanie wykazać, że pomysł zamieszczenia w wydawnictwie prasowym kompilacji przepisów otrzymywanych od czytelników, którzy są za publikowane przepisy wynagradzani, jest oryginalny oraz że uczestnik skorzystał z reputacji wnioskodawcy, ponieważ wnioskodawca nie ma takiej reputacji. Ponadto, działania uczestnika są w pełni legalne, ponieważ korzystał on z powszechnie stosowanych i ogólnie dostępnych rozwiązań, zaś wewnętrzna struktura obu czasopism jest konsekwencją problematyki, jakiej one dotyczą.

 

            Sąd zważył co następuje:

            Dokładna analiza porównawcza obu periodyków: Przyślij Przepis i Przepisy Czytelników dowodzi, że liczba podobieństw – graficz­nych i redakcyjnych – jakie istnieją w obu tych edycjach, jest bardzo znaczna i wykracza zdecydowanie poza zwyczajowe podobieństwo zawartości tytułów prasowych przeznaczonych dla tego samego kręgu odbiorców i o podobnej tematyce (tu: kolorowej prasy o tematyce kulinarnej).

Zasadę: „Tworzenie nowego lub modernizację istniejącego tytułu prasowego, należy dokonywać z poszanowaniem prawa” (Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy pkt. 1.6) Sąd Koleżeński interpretuje jako nakaz działania zgodnego z prawem autorskim i zasadami uczciwej konkurencji – korzystanie z cudzych rozwiązań i własności intelektualnej może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy są to rozwiązania niechronione prawem lub zostały zakupione od ich autorów. Niezależnie od zasady zawartej w przywołanym postanowieniu Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, wydawcy oczekują od „pracowników redakcji i wydawnictwa” stosowania etyki zawodowej (pkt 6.3 KDPWP).

            Sąd Koleżeński nie zajmował się rozpatrywaniem niniejszego sporu na gruncie prawa autorskiego, ponieważ zarzutu naruszenia tego prawa nie stawiał skarżący. Sąd rozważał przedmiot sporu w kontekście dobrych obyczajów wydawniczych, etyki zawodowej i uczci­wej konkurencji. Zważywszy na ujawnione w tej sprawie okoliczności stwierdził, że doszło do naruszenia praw wnioskodawcy. Wykorzystanie przez uczestnika gotowej formuły pisma opracowanej przez Wnioskodawcę i znaczącej liczby rozwiązań edytorskich dla stworzenia w ten sam sposób swego periodyku – bez jego zgody – stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji, etyki zawodowej i dobrych obyczajów, a tym samym postanowień Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy.

Sąd Koleżeński uznał, że wniosek skarżącego o podanie faktu naruszenia do publicznej wiadomości poprzez publikację w materiałach informacyjnych Izby Wydawców Prasy jest uzasadniony dla wskazania naganności tego rodzaju praktyk i ku przestrodze chętnych do ich naśladowania w środowisku prasowym, które przyjęło do przestrzegania normy etyczne, zawodowe i obyczajowe, wzięte pod uwagę przez Zespół Orzekający.

 

            Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji.

 

            Od niniejszego orzeczenia przysługuje odwołanie do Zespołu Odwoławczego. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego w terminie czternastu dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem Stronie wnoszącej odwołanie.

 

/-/ Marek Chyliński, Przewodniczący Zespołu Orzekającego

/-/ Agnieszka Doleżych, Sędzia, /-/ Piotr Piotrowicz, Sędzia

 

Warszawa, 20 stycznia 2011 r.

 

 

Od powyższego orzeczenia wydawnictwo Phoenix Press złożyło odwołanie, rozpatrzone przez pięcioosobowy Zespół Odwoławczy Sądu Koleżeńskiego w dniu 10 marca 2011 r. z następującą sentencją:

 

Zespół Odwoławczy Sądu Koleżeńskiego po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie, a w szczególności z egzemplarzami dowodowymi obu czasopism: Wnioskodawcy i Uczestnika postępowania, zajął wobec odwołania Uczestnika następujące stanowisko:

Zespół Odwoławczy Sądu Koleżeńskiego podzielił w całej rozciągłości stanowisko zajęte w orzeczeniu przez Zespół Orzekający Sądu Koleżeńskiego, a w szczególności, że wydawnictwo Phoenix Press Sp. poprzez wykorzystanie w periodyku Przepisy Czytelników znaczącej liczby rozwiązań edytorskich zapożyczonych z formuły periodyku Przyślij Przepis – bez zgody jego wydawcy, naruszyło zasady uczciwej konkurencji, etyki zawodowej i dobrych obyczajów, a tym samym Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy i uznał odwołanie Uczestnika za bezzasadne.

/…/

/-/ Krystyna Jarosz, Przewodnicząca Zespołu Orzekającego

/-/ Ewa Kacprzycka, /-/ Julian Beck, /-/ Marek Jackiewicz, /-/ Mirosław Rataj

 

Warszawa, 10 marca 2011 r.

 

 

 
Generated with CodeCharge Studio